< >
< >
POden v kalendariden v kalendariden v kalendari UTden v kalendariden v kalendariden v kalendari STden v kalendariden v kalendariden v kalendari CTden v kalendariden v kalendariden v kalendari PAden v kalendariden v kalendariden v kalendari SOden v kalendariden v kalendariden v kalendari NEden v kalendariden v kalendariden v kalendari POden v kalendariden v kalendariden v kalendari UTden v kalendariden v kalendariden v kalendari STden v kalendariden v kalendariden v kalendari CTden v kalendariden v kalendariden v kalendari PAden v kalendariden v kalendariden v kalendari SOden v kalendariden v kalendariden v kalendari NEden v kalendariden v kalendariden v kalendari

OSN tlačí na likvidaci babyboxů. Evropská unie je pro babyboxy! Utajené porody nejsou utajené!

26.10.2023
Ministerstvo zdravotnictví rozeslalo v posledních dnech ředitelům nemocnic dopis, v němž upozorňuje, že Výbor pro práva dítěte při OSN doporučuje zrušení babyboxů a využívání utajených porodů. Dopis jsem získal od spřátelených lékařů, a tak Vám jej posílám k posouzení. Přikládám ještě dopis, který jsem napsal ředitelům nemocnic, abych je upozornil na polovičatost zákona o utajených porodech. 
Babybox, z. s. v naší zemi zřídil od roku 2005 celkem 85 babyboxů, 31. října budeme otvírat 86. babybox v Nemocnici Jilemnice, 5. prosince, symbolicky na Mikuláše, otvíráme 87. babybox v Nemocnici Kyjov. V Nemocnici Třebíč vyměníme původní starou bedýnku za babybox nové generace 11. prosince. 
V roce 2024 otvíráme 88. babybox v Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí v Praze 4, největší české porodnici. Zřízení babyboxu jsem domluvil s ředitelem Ústavu doc. MUDr. Jaroslavem Feyreislem, CSc. Bude to pátý pražský babybox, pražské bedýnky pomohly za 18 let 45 nechtěným lidským mláďatům. Všechny babyboxy v naší zemi pomohly vstoupit do nového a snad lepšího života 253 děťátkům. 
L. H.

Dopis Ministerstva zdravotnictví ředitelům nemocnic
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovoluji si Vás oslovit v souvislosti s členstvím zástupce Ministerstva zdravotnictví ve Výboru pro práva dítěte u Úřadu vlády a se Závěrečnými doporučeními Výboru OSN pro práva dítěte České republiky z roku 2021. Jedním z doporučení je i využívání utajeného porodu za účelem ukončení anonymního opouštění dětí v „baby boxech“. Na základě tohoto doporučení Vás prosím o informace: - Kolik žen porodilo ve zdravotnickém zařízení v režimu utajeného porodu v letech 2020, 2021 a 2022. - Vnímáte nějaké překážky k využívání možnosti utajeného porodu. - Další případné podněty k problematice utajeného porodu nebo „baby boxům“. Vaši odpověď prosím zašlete do 31. října 2023 Ing. Štěpánce Tyburcové na email: stepanka.tyburcova@mzcr.cz. 

Dopis Ludvíka Hesse ředitelům nemocnic
Vážený pane řediteli, 
odpusťte, že Vás zdržuju. Právě jste dostal dopis od Ministerstva zdravotnictví podepsaný Ing. Štěpánkou Tyburcovou. Odvolává se na doporučení Výboru pro práva dítěte při OSN z roku 2021. Doporučuje utajené porody a likvidaci babyboxů. Babyboxy pod různými názvy existují ve většině zemí a Evropská unie je podporuje. 
Připomínám, že utajený porod je velmi nedostatečný zákon, jenž se týká pouze svobodných žen s českým státním občanstvím. Vdané ženy a cizinky na utajený porod nemají ze zákona nárok. Po dvou desítkách let, kdy se denně věnuju zřizování babyboxů a často komunikaci s nešťastnými ženami, které se na mne obracejí mailem, nebo prostřednictvím SMS, vím, že velká část jsou právě vdané ženy nebo cizinky. Připomínám, že ženy, které využijí režimu utajeného porodu, jsou předvolány k soudu, který určuje náhradní rodiče v opatrovnickém řízení, aby se tu vzdaly rodičovských práv a povinností. Ze slibovaného „utajení“ nezbude vůbec nic. 
Za osmnáct let vstoupilo dvířky bedýnek do nového a snad lepšího života 253 nechtěných lidských mláďat. Děkuji Vám, vážený pane řediteli, za provozování babyboxu. Děkuju pracovníkům Vaší nemocnice. 
Cítím za životy odložených dětí odpovědnost a také prosím, aby babyboxy pomohly i budoucím děťátkům. Mnohé z odložených dětí jsem poznal osobně a vídám se s nimi. Když mě holčička odložená v Kladně 25. července 2009, kterou jsem tehdy pojmenoval Anežka Česká, při posledním setkání objala a řekla: „Mám tě ráda,“ tekly mi slzy po tvářích.
S úctou, Ludvík Hess, předseda a babydědek

Babyboxy a utajené porody
Téma, které vždy rozdělovalo společnost na zastánce a odpůrce a oběma stranám v nejen naší republice, ale i v měřítku celosvětovém lze upřít nebo neupřít jejich argumenty.
Bylo, jest a bude!
V každé době, v každé zemi  a v každé společnosti  budou přicházet na svět děti, jejichž rodiče, zejména jejich matky nebudou chtít nebo častěji nebudou mít podmínky k tomu, aby těmto dětem zajistily jejich základní lidská práva - v daném případě na odpovídající péči a ochranu. Nebylo by spravedlivé tyto matky jednoznačně odsuzovat, neboť nikdo z nás nezná jejich často zoufalou životní situaci.
Z tohoto důvodu se začátkem tisíciletí  soustředili odborníci v naší republice se snahou i těmto dětem zajistit důstojný start do jejich životů. Byli to přední odborníci zejména z řad medicíny – kupř. prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc., tehdy přednosta Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie VFN, prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc., rovněž z VFN, prof. MUDr. Aleš Rotočil, CSc., primář Gynekologicko-porodnického oddělení a člen vědecké rady Nemocnice Jihlava, a z řad právníků – JUDr. Jan Sváček, tehdy předseda Městského soudu v Praze, nyní místopředseda Vrchního soudu v Praze, JUDr. Libor Vávra, prezident Soudcovské unie, JUDr. Hana Nová, tehdy opatrovnická soudkyně Obdvodního soudu v Praze 8, JUDr. Luboš Petník, tehdy vedoucí Městského státního zastupitelství v Praze a další. K jmenovaným se z významných odborníků přidal Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., přednosta Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty UK. 
Byl založen Nadační fond pro odložené děti  Statim a Občanské sdružení Babybox pro odložené děti, nyní Babybox, z.s., jejichž snahou bylo nalézt takové řešení, které by zabránilo vraždám a jiným ohrožujícím jednáním směřujícím proti těmto „nechtěným“ dětem. Výsledkem těchto snah bylo zřizování babyboxů, do nichž byly tyto děti odkládány za účelem  ochrany jejich životů a  zajištění jejich  zdravotní, sociální a následně rodinné péče. Nic víc, nic méně. První babybox byl otevřen 1. 6. 2005, následovaly mnohé další a od té doby bylo takto „odloženo“ – tedy v mnoha případech zachráněno 253 dětí.
Právní argumenty tehdejších odpůrců – a dlužno dodat, že kromě ministerstev práce a sociálních věcí a zdravotnictví i některých kupř. akademických pracovišť - byly vyvráceny jak z hlediska právního, tak i etického. V tomto směru lze odkázat na stanovisko Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky, v němž tato prestižní instituce potvrdila, že fungování babyboxů není v rozporu se žádným předpisem českého právního řádu. 
 Jeden argument směřující proti babyboxům však má své právní opodstatnění: tyto děti neznají svůj biologický původ tak, jak jim zaručuje čl. 7 Úmluvy o právech dítěte, který zní: “Každé dítě je registrováno ihned po narození a má od narození právo na jméno, právo na státní příslušnost, a pokud to je možné, právo znát své rodiče a právo na jejich péči.“ A pokud to je možné, což v případě odložených dětí není. Mnohé matky také neuvádějí otce, protože jej třeba ani neznají. 
Citace článku 6 Úmluvy: „1. Státy, které jsou smluvní stranou Úmluvy, uznávají, že každé dítě má přirozené právo na život. 2. Státy, které jsou smluvní stranou Úmluvy, zabezpečují v nejvyšší možné míře zachování života a rozvoj dítěte.“
Také na tomto principu je založeno stanovisko Výboru pro práva dítěte OSN.
Ponechme stranou rozpor, zda je významnější právo dítěte na život nebo právo dítěte na znalost svého biologického původu.
 Základní otázka totiž spočívá v tom, jakým způsobem, jakými právními instituty existující babyboxy nahradit tak, aby splňovaly všechna požadovaná kritéria.

Pokud se odpůrci dosavadního stavu odvolávají na již existující zákon č. 422/2004 Sb., o utajených porodech a změně některých právních předpisů, tento argument pro jeho velmi vážné vady nemůže obstát.
Je nutné si uvědomit, že tento zákon žádné utajení a žádnou ochranu - zejména matkám – neposkytuje. Zákonodárce tehdy  opomněl skutečnost, že pokud jsou matky, které porodí děti v režimu utajeného porodu, i nadále nositelkami rodičovské odpovědnosti, jak ji garantují základní lidskoprávní předpisy České republiky a také občanský zákoník v § 858 a následujících, nelze ji opomenout v žádném soudním ani jiném řízení. Proto při každém řízení, zejména soudním, je matka účastnicí řízení a je povinností soudu s ní jako s účastnicí řízení jednat, tedy mimo jiné předvolat ji k řízení, vyslechnout ji, doručovat jí příslušné soudní listiny a zajistit její veškerá procesní práva. Přesto, že těmto ženám je slibováno zachování onoho tajemství a ochrana její anonymity, není tomu tak. Soud je oprávněn požadovat  příslušná sdělení od nemocnic, které jsou povinny na základě § 128 občanského soudního řádu  informace  o totožnosti matky soudům poskytovat. Proto je taková matka uváděna ve všech soudních listinách a seznámí se s těmito skutečnostmi nejen soudce, ale každý příslušný pracovník soudu, počínaje zápisným oddělením, přes  další administrativní pracoviště. Tím však prolomení anonymity matky zdaleka nekončí, neboť dítěti je jmenován pro řízení kolizní opatrovník, zpravidla orgán sociálně-právní ochrany dětí, v případě řízení o náhradní rodinné péči jsou ´účastníky také příslušní navrhovatelé, ať se jedná o pěstouny na přechodnou dobu, stabilní pěstouny, poručníky nebo osvojitele, ale nejen o ně, ale také o jejich manžele a také jejich vlastní děti mají právo se vyjádřit k přijetí dalšího dítěte do rodiny. Ústní  soudní jednání jsou veřejná, může k nim přijít kdokoliv, kupř. studenti práv, stážisti, ale také jakákoliv veřejnost, nejsou-li splněny podmínky pro její vyloučení. V mnoha evropských státech jsou rodinněprávní a opatrovnická řízení ze zákona neveřejná, ale v České republice tomu tak není.
Dále je nutno vzít v úvahu, že zamýšlená ochrana matek dle citovaného zákona se týká pouze žen neprovdaných a státních občanek České republiky – nicméně existuje pozitivní závazek státu zajistit ochranu všem dětem bez jakékoliv diskriminace podle rasy, náboženství, státní příslušnosti atp.

Žádná jiná ochrana takto ohrožených dětí v České republice neexistuje.
Pokud by mělo být přistoupeno k odstranění nebo zákazu babyboxů, musí předcházet celá řada jednak zásadních legislativních změn, počínaje občanským zákoníkem a konče velkou řadou předpisů správního práva, popř. zpracování sociologických a dalších studií. V opačném případě by docházelo k velmi neblahým důsledkům, ke zvýšení nebezpečí ohrožení života těch dětí, které takto „nechtěně“ přišly na svět.