Protagonisté azylového domu

Prvním spolupracovníkem byl docent Milan Vácha, akademický sochař. Babydědek svého letitého přítele požádal o projekt. Milan se postavil k rýsovacímu prknu a pod jeho rukama vznikl první obrázek. Protože zná zakladatele babyboxů i jeho dům a stáje na Hájku v Praze 10, nakreslil dům, jímž se trefil do babydědkova vkusu. Na fotografii vpravo dole Milan Vácha instaluje žulovou desku se znakem SAINT-GOBAIN.
Do sochařova ateliéru vstoupil bývalý žák docenta Váchy Mgr. Ing. arch. Rostislav Říha, a když uviděl projekt nakreslený tužkou na rýsovacím prkně, nabídl svoji pomoc. Vzápětí ve svém architektonickém studiu RH-arch vytvořil se svými spolupracovníky několik počítačových verzí azylového domu.
Kdyby společnost CEPS a. s. a její vlídný ředitel Ing. Petr Crha neprovedli tlakovou zkoušku VTL plynovodu DN 500 provozovaného společností NET4GAS, vzdáleného od místa plánované budovy 35 metrů, nikdy bychom nedostali od provozovatele souhlas ke stavbě. Svojí pomocí se podílí Ing. Antonín Lovětínský, uhříněveský odborník v oblasti výstavby.

Stavba

Koupelna


Pokoj

Vácha


CEPS

CEPS a. s. – hlavní dárce azylového domu
Akciová společnost CEPS vznikla k 1. 1. 1999 jako dceřiná společnost firem Český plynárenský servis, spol. s r. o., Tábor a SEPS a. s. Praha.
Obě mateřské společnosti byly již řadu let činné v oblasti spolehlivosti vysokotlakých potrubních systémů, především plynovodů a ropo­vodů. Řada jejich pracovníků je v problematice spolehlivosti potrubních systémů aktivní téměř čtyřicet let, neboť se podíleli na výzkumných pracích již od sedmdesátých let ve výzkumně­-vývojové základně českého plynárenství, která v té době byla vytvořena v Plynoprojektu Praha. V rámci této výzkumné činnosti spolupracovali nejen s dalšími špičkovými výzkumnými pracovišti, jako je Ústav teoretické a aplikované mechaniky ČSAV, SVÚM Praha, ČVUT Fakulta strojní, VŠCHT Praha nebo Ústav výzkumu pa­liv, ale i s pracovišti aplikovaných měřicích me­tod, například s Modřanskou potrubní, ADA Pl­zeň, SVÚSS Praha a dalšími.
Mateřské společnosti převedly do CEPSu veškerou činnost související s vysokotlakými oce­lovými potrubími, tedy i kompletní pracovní týmy včetně technického vybavení. Tím získala nová společnost nejen silné technické zázemí, ale především široký rozsah znalostí a zkuše­ností získaných jak výzkumnými pracemi, reali­zovanými během řady let, tak prak­tickou aplikací jejich výsledků na konkrétních vysokotlakých potrubích v terénu. To umož­ňuje kvalifikovaně hodnotit a udržovat spoleh­livost potrubního systému od jeho vzniku po řadu let provozu. Svou odbornou základnu rozšiřujeme a zvyšujeme výzkumnými pracemi, prováděnými v naší vysokotlaké zkušebně. Na našem výzkumu se podílejí i pracovníci dalších výzkumných a vývojových pracovišť.
Hlavním směrem činnosti CEPS je tedy jak provádění zkoušek vysokotlakých ocelových potrubí po jejich výstavbě, tak ověřování – validace – jejich integrity po řadě let provozu. Rukama našich odborníků prošlo téměř tisíc kilometrů nových potrubí a stovky kilometrů potrubí po dlouhé době provozu. Nejstarší potrubí, u kterého jsme jeho pevnost a spolehlivost úspěšně ověřili, je staré 70 let a díky naší práci může spolehlivě sloužit ještě dalších několik desítek let.
Neméně důležitou oblastí naší činnosti, zejména z bezpečnostních a ekologických důvodů, je dekontaminace potrubí, jimiž byly přepravovány ropné látky. Unikátní technologie, kterou jsme vyvinuli již téměř před deseti lety, umožňuje úplně odstranit jakékoli stopy uhlovodíků z vnitřku potrubí a tak dosáhnout zcela bezpečného prostředí při provádění oprav potrubí, nebo ho bez jakéhokoli rizika pro životní prostředí odstavit z provozu.
Převážnou většinu speciálních zařízení pro naši činnost jsme si museli vzhledem k jejich ojedinělosti vyvinout sami, jejich výrobu provádíme buď opět sami, nebo ve spolupráci s našimi specializovanými partnery. Špičkové technologie, které CEPS běžně používá na vysokotlakých plynovodech a ropovodech, využívá i při činnostech na jiných zaříze­ních, například na tlakových vodních potrubích v jaderné energetice nebo vysokotlakých pa­rovodech a potrubích v chemickém průmyslu. Aktivita CEPS není omezena jen na tuzemsko, pracujeme v řadě států v Evropě i mimo ni.
CEPS je členem obou prestižních národních profesních organizací, Českého plynárenského svazu i Asociace stavitelů plynovodů a produk­tovodů. V obou organizacích se naši zástupci aktivně podílejí na činnosti jejich pracovních i vrcholových orgánů.
Stále se zvyšující nároky, které na sebe CEPS klade, se promítly do toho, že od roku 2002 je náš systém řízení pravidelně certifikován podle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 auditorem Det Norske Veritas.
Technickou úroveň naší společnosti potvrdila certifikace pro práce na plynárenských zařízeních bez omezení dimenze a tlaku v rámci systému certifikace a registrace společností v plynárenství GAS.


CEPS

Západní Čechy

CEPS

Francie


CEPS

Jižní Morava

CEPS

Zkoušení potrubí u HájkuNET4GAS

NET4GAS
Bez souhlasu společnosti NET4GAS a společnosti CEPS a. s. Jesenice by stavba azylového domu neměla šanci. Pozemek, který babydědek pro dům věnoval, je totiž v bezpečnostním pásmu plynovodu. Stojí v něm ostatně všechny stavby v pražském Hájku, kde sídlí občanské sdružení Babybox pro odložené děti – STATIM.
Společnost NET4GAS a její pracovníci se předvedli jako mimořádně šlechetní partneři. Především nám dali souhlas ke stavbě azylového domu na svém výsostném území. Vzápětí přidali první a velmi zásadní finanční dar umožňující okamžitý nákup stavebního materiálu.. Babydědek Lu
NET4GAS je provozovatelem přepravní plynárenské soustavy v České republice a zabezpečuje:
• mezinárodní přepravu zemního plynu přes Českou republiku do zemí západní Evropy
• vnitrostátní přepravu zemního plynu zejména pro regionální plynárenské společnosti

Založení společnosti
Od 1. ledna 2006 přestal RWE Transgas na základě požadavků směrnice Evropské unie a novely energetického zákona vykonávat roli provozovatele přepravní soustavy a rozdělil se na dvě právně samostatné a nezávisle fungující části. Provoz přepravní soustavy v současnosti vykonává společnost NET4GAS,  s.r.o., do 3. 3. 2010 pod jménem RWE Transgas Net, s.r.o. Rozdělení společnosti neboli právní unbundling má zajistit rovnoprávnost všech dovozců a obchodníků na trhu se zemním plynem a souvisí s procesem liberalizace.

Přenosová soustava
Tranzitní soustava plynovodů zajišťuje mezinárodní přepravu zemního plynu pro zahraniční obchodní partnery a současně přepravu zemního plynu pro zásobování ČR. Je tvořena plynovody v celkové délce 2 460,474 km s jmenovitými průměry od DN 800 do DN 1400 a s jmenovitými tlaky 6,3 MPa, 7,35 MPa a 8,4 MPa.
Vnitrostátní soustava plynovodů je propojena s tranzitními plyn
ovody vnitrostátními předávacími stanicemi. Je tvořena plynovody o celkové délce 1  180,450 km s jmenovitými průměry potrubí DN 80 až DN 700 a jmenovitými tlaky mezi 4 MPa, až po 6,3 MPa.


Tondach

Svoji žebráckou aktivitu jsem uplatnil i u společnosti TONDACH - střecha dělá dům. Zažil jsem nejrychlejší jednání a velkorysé mecenášství podpořené vlídným slovem Ing. Oto Ulbricha v Dolních Jirčanech. TONDACH Česká republika s. r. o. nám nejen krytinu daroval, ale ještě přemluvil dopravní firmu Baborovský, s. r. o., aby tašky darem přivezla. Děkuju oběma! Děkuju všem dárcům, bez nichž by nebylo nic - ani babyboxy, ani azylový dům.Radešov

Babybox pro odložené děti a jeho azylový dům děkují Michalu Podstavcovi a jeho Truhlářství Radešov za skvělou práci. Michal Podstavec zhotovil všechna okna a dveře v azylovém domě!

Radešov

Radešov


Radešov

Radešov
PRE

Heckl

Stavbu azylového domu podpořila darem Pražská energetika, a. s. a vybavením koupelny společnost Heckl, s. r. o., Kralupy nad Vltavou. Děkujeme!